லால்பேட்டையில் SDPI கட்சி நடத்தும் ஈத்மிலன் பெருநாள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி