லால்பேட்டை வடக்கு தெரு ஷைகுல் மில்லத் இளைஞர் மன்றம் மற்றும் சீரத் கமிட்டி நடத்தும் மாபெரும் கட்டுரைப் போட்டி