மர்ஹபா சமுக நலப் பேரவை நடத்தும் மூன்றாம் ஆண்டு ஒன்று கூடல்(Get Together) நிகழ்ச்சி!