லால்பேட்டை ஷிஃபா மருத்துவமனை டாக்டர் ஹாஜி ஏ.ஆர். அப்துஸ் ஸமத், டாக்டர்.ஹாஜியா எம். ஜீனத்துன்னிஸா இல்லத் திருமணம்
மணமக்கள் :- டாக்டர் .ஷீரின் பாத்திமா – டாக்டர்.அஜர் ஹுசைன்”பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர் ”
{அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும் மேலும் உங்கள் மீது அபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டும்}.
லால்பேட்டை .நெட் இணையதளம்.