புனிதமிகு புகாரி ஷரீப் 42-ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா & துஆ மஜ்லிஸ்